Git
Chapters ▾ 2nd Edition

2.5 Git Basics - Werken met remotes

Werken met remotes

Om samen te kunnen werken op eender welke Git project, moet je weten hoe je jouw remote repositories moet beheren. Remote repositories zijn versies van je project, die worden gehost op het Internet of ergens op een netwerk. Je kunt er meerdere hebben, waarvan over het algemeen ieder ofwel alleen leesbaar, of lees- en schrijfbaar is voor jou. Samenwerken met anderen houdt in dat je deze remote repositories kunt beheren en data kunt pushen en pullen op het moment dat je werk moet delen. Remote repositories beheren houdt ook in weten hoe je ze moet toevoegen, ongeldige repositories moet verwijderen, meerdere remote branches moet beheren en ze als getrackt of niet kunt definiëren, en meer. In dit gedeelte zullen we deze remote-beheer vaardigheden behandelen.

Noot
Remote repositories kunnen op je lokale machine staan.

Het is goed mogelijk dat je met een “remote” repository werkt die, in alle werkelijkheid, op dezelfde host staat als waar je op werkt. Het woord “remote” impliceert niet per se dat de repository ergens op het netwerk of het internet staat, alleen dat het elders is. Het werken op zo een remote repository houdt nog steeds alle standaard push, pull en fetch handelingen in als met elke andere remote.

Laat je remotes zien

Om te zien welke remote servers je geconfigureerd hebt, kun je het git remote commando uitvoeren. Het laat de verkorte namen van iedere remote alias zien die je gespecificeerd hebt. Als je de repository gekloond hebt, dan zul je op z’n minst de oorsprong (origin) zien; dat is de standaard naam die Git aan de server geeft waarvan je gekloond hebt:

$ git clone https://github.com/schacon/ticgit
Cloning into 'ticgit'...
remote: Reusing existing pack: 1857, done.
remote: Total 1857 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (1857/1857), 374.35 KiB | 268.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (772/772), done.
Checking connectivity... done.
$ cd ticgit
$ git remote
origin

Je kunt ook -v specificeren, wat je de URL laat zien die Git bij de verkorte naam heeft opgeslagen om gebruikt te worden wanneer er van die remote moet worden gelezen of geschreven:

$ git remote -v
origin	https://github.com/schacon/ticgit (fetch)
origin	https://github.com/schacon/ticgit (push)

Als je meer dan één remote hebt, dan laat het commando ze allemaal zien. Bijvoorbeeld, een repository met meerdere remotes om met meerdere medewerkers samen te werken zou er ongeveer zo uit kunnen zien:

$ cd grit
$ git remote -v
bakkdoor https://github.com/bakkdoor/grit (fetch)
bakkdoor https://github.com/bakkdoor/grit (push)
cho45   https://github.com/cho45/grit (fetch)
cho45   https://github.com/cho45/grit (push)
defunkt  https://github.com/defunkt/grit (fetch)
defunkt  https://github.com/defunkt/grit (push)
koke   git://github.com/koke/grit.git (fetch)
koke   git://github.com/koke/grit.git (push)
origin  git@github.com:mojombo/grit.git (fetch)
origin  git@github.com:mojombo/grit.git (push)

Dit betekent dat we vrij gemakkelijk de bijdragen van ieder van deze gebruikers naar binnen kunnen pullen. We zouden ook toestemming kunnen hebben om naar een of meerdere van deze te kunnen pushen, maar dat kunnen we hier niet zien.

Merk ook op dat deze remotes een veelheid aan protocollen gebruiken, we zullen hierover meer behandelen in Git op een server krijgen.

Remote repositories toevoegen

We hebben het feit dat het git clone commando impliciet de origin remote voor je toevoegt benoemd en gedemonstreerd. Hier laat ik zien hoe dat expliciet gedaan wordt. Om een nieuwe Git remote repository als een makkelijk te refereren alias toe te voegen, voer je git remote add <verkorte naam> <url> uit:

$ git remote
origin
$ git remote add pb https://github.com/paulboone/ticgit
$ git remote -v
origin	https://github.com/schacon/ticgit (fetch)
origin	https://github.com/schacon/ticgit (push)
pb	https://github.com/paulboone/ticgit (fetch)
pb	https://github.com/paulboone/ticgit (push)

Nu kun je de naam pb op de commandoregel gebruiken in plaats van de hele URL. Bijvoorbeeld, als je alle informatie die Paul wel, maar jij niet in je repository hebt wilt fetchen, dan kun je git fetch pb uitvoeren:

$ git fetch pb
remote: Counting objects: 43, done.
remote: Compressing objects: 100% (36/36), done.
remote: Total 43 (delta 10), reused 31 (delta 5)
Unpacking objects: 100% (43/43), done.
From https://github.com/paulboone/ticgit
 * [new branch]   master   -> pb/master
 * [new branch]   ticgit   -> pb/ticgit

De master branch van Paul is lokaal toegankelijk als pb/master; je kunt het in een van jouw branches mergen, of je kunt een lokale branch uitchecken op dat punt als je het wil inzien. (We zullen in meer detail zien wat branches precies zijn, en hoe je ze moet gebruiken in Branchen in Git.)

Van je remotes fetchen en pullen

Zoals je zojuist gezien hebt, kun je om data van je remote projecten te halen dit uitvoeren:

$ git fetch <remote-name>

Het commando gaat naar het remote project en haalt alle data van dat remote project op dat jij nog niet hebt. Nadat je dit gedaan hebt, zou je references (referenties) naar alle branches van dat remote project moeten hebben, die je op ieder tijdstip kunt mergen en bekijken.

Als je een repository kloont, voegt dat commando die remote repository automatisch toe onder de naam “origin”. Dus git fetch origin fetcht (haalt) al het nieuwe werk dat gepusht is naar die server sinds je gekloond hebt (of voor het laatst gefetcht hebt). Het is belangrijk om te weten dat het fetch commando de data naar je locale repository haalt; het merget niet automatisch met je werk of verandert waar je momenteel aan zit te werken. Je moet het handmatig met jouw werk mergen wanneer je er klaar voor bent.

Als je een branch geconfigureerd hebt om een remote branch te volgen (tracken) (zie de volgende paragraaf en Branchen in Git voor meer informatie), dan kun je het git pull commando gebruiken om automatisch een remote branch te fetchen en mergen in je huidige branch. Dit kan makkelijker of een meer comfortabele workflow zijn voor je; en standaard stelt het git clone commando je lokale master branch zo in dat het de remote master branch van de server waarvan je gekloond hebt volgt (of hoe de standaard branch ook heet). Over het algemeen zal een git pull data van de server waarvan je origineel gekloond hebt halen en proberen het automatisch in de code waar je op dat moment aan zit te werken te mergen.

Naar je remotes pushen

Wanneer je binnen jouw project op een punt zit waarop je het wilt delen, dan moet je het stroomopwaarts pushen. Het commando hiervoor is simpel: git push <remote-name> <branch-name>. Als je de master branch naar je origin server wilt pushen (nogmaals, over het algemeen zet klonen beide namen automatisch goed voor je), dan kun je dit uitvoeren om je werk terug op de server te pushen:

$ git push origin master

Dit commando werkt alleen als je gekloond hebt van een server waarop je schrijfrechten hebt, en als niemand in de tussentijd gepusht heeft. Als jij en iemand anders op hetzelfde tijdstip gekloond hebben en zij pushen eerder stroomopwaarts dan jij, dan zal je push terecht geweigerd worden. Je zult eerst hun werk moeten pullen en in jouw werk verwerken voordat je toegestaan wordt te pushen. Zie Branchen in Git voor meer gedetailleerde informatie over hoe je naar remote servers moet pushen.

Een remote inspecteren

Als je meer informatie over een bepaalde remote wilt zien, kun je het git remote show <remote> commando gebruiken. Als je dit commando met een bepaalde alias uitvoert, zoals origin, dan krijg je zoiets als dit:

$ git remote show origin
* remote origin
 Fetch URL: https://github.com/schacon/ticgit
 Push URL: https://github.com/schacon/ticgit
 HEAD branch: master
 Remote branches:
  master                tracked
  dev-branch              tracked
 Local branch configured for 'git pull':
  master merges with remote master
 Local ref configured for 'git push':
  master pushes to master (up to date)

Het toont de URL voor de remote repository zowel als de tracking branch informatie. Het commando vertelt je behulpzaam dat als je op de master branch zit en je voert git pull uit, dat Git dan automatisch de master branch van de remote zal mergen nadat het alle remote references opgehaald heeft. Het toont ook alle remote referenties die het gepulld heeft.

Dat is een eenvoudig voorbeeld dat je vaak zult tegenkomen. Als je Git echter intensiever gebruikt, zul je veel meer informatie van git remote show krijgen:

$ git remote show origin
* remote origin
 URL: https://github.com/my-org/complex-project
 Fetch URL: https://github.com/my-org/complex-project
 Push URL: https://github.com/my-org/complex-project
 HEAD branch: master
 Remote branches:
  master              tracked
  dev-branch            tracked
  markdown-strip          tracked
  issue-43             new (next fetch will store in remotes/origin)
  issue-45             new (next fetch will store in remotes/origin)
  refs/remotes/origin/issue-11   stale (use 'git remote prune' to remove)
 Local branches configured for 'git pull':
  dev-branch merges with remote dev-branch
  master   merges with remote master
 Local refs configured for 'git push':
  dev-branch           pushes to dev-branch           (up to date)
  markdown-strip         pushes to markdown-strip         (up to date)
  master             pushes to master             (up to date)

Dit commando toont welke branch automatisch naar gepusht wordt als je git push uitvoert op als je op bepaalde branches staat. Het toont je ook welke remote branches op de server je nog niet hebt, welke remote branches je hebt die verwijderd zijn van de server, en meerdere lokale branches die automatisch gemerged worden met hun remote-tracking branch als je git pull uitvoert.

Remotes verwijderen en hernoemen

Je kunt git remote rename uitvoeren om de korte naam van een remote te wijzigen. Bijvoorbeeld, als je pb wilt hernoemen naar paul, dan kun je dat doen met git remote rename:

$ git remote rename pb paul
$ git remote
origin
paul

Het is de moeite waard om te melden dat dit al je remote-tracking branch namen ook verandert. Waar voorheen aan gerefereerd werd als pb/master is nu paul/master.

Als je om een of andere reden een referentie wilt verwijderen, je hebt de server verplaatst of je gebruikt een bepaalde mirror niet meer, of een medewerker werkt niet meer mee, dan kun je git remote rm gebruiken:

$ git remote rm paul
$ git remote
origin

Als je eenmaal de referentie naar een remote op deze manier verwijderd, worden alle remote-tracking branches en configuratie instellingen die met deze remote te maken hebben ook verwijderd.

scroll-to-top