Git
Chapters ▾ 2nd Edition

2.3 Git Basics - De commit geschiedenis bekijken

De commit geschiedenis bekijken

Nadat je een aantal commits gemaakt hebt, of als je een repository met een bestaande commit-geschiedenis gekloond hebt, zul je waarschijnlijk terug willen zien wat er gebeurd is. De meest eenvoudige en krachtige tool om dit te doen is het git log commando.

Deze voorbeelden maken gebruik van een eenvoudig project genaamd “simplegit”. Om het project op te halen, voer je dit uit

$ git clone https://github.com/schacon/simplegit-progit

Als je git log in dit project uitvoert, zou je uitvoer moeten krijgen die er ongeveer zo uitziet:

$ git log
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700

  changed the version number

commit 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Sat Mar 15 16:40:33 2008 -0700

  removed unnecessary test

commit a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Sat Mar 15 10:31:28 2008 -0700

  first commit

Zonder argumenten toont git log standaard de commits die gedaan zijn in die repository, in omgekeerd chronologische volgorde, dus de meest recente wijziging bovenaan. Zoals je kunt zien, toont dit commando iedere commit met zijn SHA-1 checksum, de naam van de auteur en zijn e-mail, de datum van opslaan, en de commit boodschap.

Een gigantisch aantal en variëteit aan opties zijn beschikbaar voor het git log commando om je precies te laten zien waar je naar op zoek bent. Hier laten we je een aantal van de meest gebruikte opties zien.

Een van de meest behulpzame opties is -p of --patch, wat het verschil (de patch uitvoer) laat zien van de dingen die in iedere commit geïntroduceerd zijn. Je kunt ook -2 gebruiken, om alleen de laatste twee items te laten zien:

$ git log -p -2
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700

  changed the version number

diff --git a/Rakefile b/Rakefile
index a874b73..8f94139 100644
--- a/Rakefile
+++ b/Rakefile
@@ -5,7 +5,7 @@ require 'rake/gempackagetask'
 spec = Gem::Specification.new do |s|
   s.platform =  Gem::Platform::RUBY
   s.name   =  "simplegit"
-  s.version  =  "0.1.0"
+  s.version  =  "0.1.1"
   s.author  =  "Scott Chacon"
   s.email   =  "schacon@gee-mail.com"
   s.summary  =  "A simple gem for using Git in Ruby code."

commit 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Sat Mar 15 16:40:33 2008 -0700

  removed unnecessary test

diff --git a/lib/simplegit.rb b/lib/simplegit.rb
index a0a60ae..47c6340 100644
--- a/lib/simplegit.rb
+++ b/lib/simplegit.rb
@@ -18,8 +18,3 @@ class SimpleGit
   end

 end
-
-if $0 == __FILE__
- git = SimpleGit.new
- puts git.show
-end

Deze optie toont dezelfde informatie, maar dan met een diff direct volgend op elk item. Dit is erg handig voor een code review, of om snel te zien wat er tijdens een reeks commits gebeurd is die een medewerker toegevoegd heeft. Je kunt ook een serie samenvattende opties met git log gebruiken. Bijvoorbeeld, als je wat verkorte statistieken bij elke commit wilt zien, kun je de --stat optie gebruiken:

$ git log --stat
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700

  changed the version number

 Rakefile | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

commit 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Sat Mar 15 16:40:33 2008 -0700

  removed unnecessary test

 lib/simplegit.rb | 5 -----
 1 file changed, 5 deletions(-)

commit a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6
Author: Scott Chacon <schacon@gee-mail.com>
Date:  Sat Mar 15 10:31:28 2008 -0700

  first commit

 README      | 6 ++++++
 Rakefile     | 23 +++++++++++++++++++++++
 lib/simplegit.rb | 25 +++++++++++++++++++++++++
 3 files changed, 54 insertions(+)

Zoals je ziet, drukt de --stat optie onder elke commit een lijst gewijzigde bestanden af, hoeveel bestanden gewijzigd zijn, en hoeveel regels in die bestanden zijn toegevoegd en verwijderd. Het toont ook een samenvatting van de informatie aan het einde.

Een andere handige optie is --pretty. Deze optie verandert de log uitvoer naar een ander formaat dan de standaard. Er zijn al een paar voorgebouwde opties voor je beschikbaar. De oneline optie drukt elke commit op een eigen regel af, wat handig is als je naar veel commits kijkt. Daarnaast tonen de short, full en fuller opties de output in grofweg hetzelfde formaat, maar respectievelijk met minder of meer informatie:

$ git log --pretty=oneline
ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949 changed the version number
085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7 removed unnecessary test
a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6 first commit

De meest interessante optie is format, waarmee je je eigen log-uitvoer-formaat kunt specificeren. Dit is in het bijzonder handig als je output aan het genereren bent voor automatische verwerking; omdat je expliciet het formaat kunt specificeren, weet je dat het niet zal veranderen bij volgende versies van Git:

$ git log --pretty=format:"%h - %an, %ar : %s"
ca82a6d - Scott Chacon, 6 years ago : changed the version number
085bb3b - Scott Chacon, 6 years ago : removed unnecessary test
a11bef0 - Scott Chacon, 6 years ago : first commit

Nuttige opties voor git log --pretty=format toont een aantal handige opties die aan format gegeven kunnen worden.

Tabel 1. Nuttige opties voor git log --pretty=format
Optie Omschrijving van de Output

%H

Commit hash

%h

Afgekorte commit hash

%T

Tree hash

%t

Afgekorte tree hash

%P

Parent hashes

%p

Afgekorte parent hashes

%an

Auteur naam

%ae

Auteur e-mail

%ad

Auteur datum (format respecteert de --date= optie)

%ar

Auteur datum, relatief

%cn

Committer naam

%ce

Committer email

%cd

Committer datum

%cr

Committer datum, relatief

%s

Onderwerp

Je zult je misschien afvragen wat het verschil is tussen auteur en committer. De auteur is de persoon die het werk oorspronkelijk geschreven heeft, terwijl de committer de persoon is die de patch als laatste heeft toegepast. Dus als je een patch naar een project stuurt en een van de kernleden past de patch toe, krijgen jullie beiden de eer, jij als de auteur en het kernlid als de committer. We gaan hier wat verder op in in Gedistribueerd Git.

De oneline en format opties zijn erg handig in combinatie met een andere log optie genaamd --graph. Deze optie maakt een mooie ASCII grafiek waarin je branch- en merge-geschiedenis getoond worden:

$ git log --pretty=format:"%h %s" --graph
* 2d3acf9 ignore errors from SIGCHLD on trap
* 5e3ee11 Merge branch 'master' of git://github.com/dustin/grit
|\
| * 420eac9 Added a method for getting the current branch.
* | 30e367c timeout code and tests
* | 5a09431 add timeout protection to grit
* | e1193f8 support for heads with slashes in them
|/
* d6016bc require time for xmlschema
* 11d191e Merge branch 'defunkt' into local

Dit type uitvoer zal interessanter worden als we branching en merging gaan behandelen in het volgende hoofdstuk.

Dit zijn slechts een paar simpele uitvoer formaat opties voor git log; er zijn er nog veel meer. Gebruikelijke opties bij git log toont de opties waarover we het tot nog toe gehad hebben, en wat veelvoorkomende formaat opties die handig kunnen zijn, samen met hoe ze de uitvoer van het log commando veranderen.

Tabel 2. Gebruikelijke opties bij git log
Optie Omschrijving

-p

Toon de patch geïntroduceerd bij iedere commit

--stat

Toon statistieken voor gewijzigde bestanden per commit.

--shortstat

Toon alleen de gewijzigde/ingevoegde/verwijderde regel van het --stat commando.

--name-only

Toon de lijst van bestanden die gewijzigd zijn na de commit-informatie.

--name-status

Toon ook de lijst van bestanden die beïnvloed zijn door de toegevoegde/gewijzigde/verwijderde informatie.

--abbrev-commit

Toon alleen de eerste paar karakters van de SHA-1 checksum in plaats van alle 40.

--relative-date

Toon de datum in een relatief formaat (bijvoorbeeld, “2 weeks ago”), in plaats van het volledige datum formaat.

--graph

Toon een ASCII grafiek van de branch- en merge-geschiedenis naast de log uitvoer.

--pretty

Toon commits in een alternatief formaat. De opties bevatten oneline, short, full, fuller, en format (waarbij je je eigen formaat specificeert).

--oneline

Kort voor --pretty=oneline --abbrev-commit in combinatie met elkaar.

Log uitvoer beperken

Naast het formatteren van de uitvoer, heeft git log nog een aantal nuttige beperkende opties; dat wil zeggen, opties die je een subset van de commits tonen. Je hebt zo’n optie al gezien: de -2 optie, die slechts de laatste twee commits laat zien. Sterker nog: je kunt -<n> doen, waarbij n een geheel getal is om de laatste n commits te laten zien. In de praktijk zul je deze vorm weinig gebruiken, omdat Git standaard alle uitvoer door een pager (pagineer applicatie) stuurt zodat je de log-uitvoer pagina voor pagina ziet.

Dat gezegd hebbende, zijn de tijd-limiterende opties zoals --since en --until erg handig. Dit commando bijvoorbeeld, geeft een lijst met commits die gedaan zijn gedurende de afgelopen twee weken:

$ git log --since=2.weeks

Dit commando werkt met veel formaten: je kunt een specifieke datum kiezen zoals "2008-01-15", of een relatieve datum zoals "2 years 1 day 3 minutes ago".

Je kunt ook de lijst met commits filteren op bepaalde criteria. De --author optie laat je filteren op een specifieke auteur, en de --grep optie laat je op bepaalde zoekwoorden filteren in de commit boodschappen.

Noot

Je kunt meer dan een instantie van zowel de --author en -grep zoekcriteria opgeven, wat de uitvoer tot commits beperkt die enig patroon van de --author en enig patroon van de --grep past; echter, het toevoegen van de --all-match optie beperkt de uitvoer nog eens extra tot die commits die alle --grep patronen passen.

Een andere echt handige om als filter mee te geven is de -S optie (beter bekend als Git’s “beitel” optie), die een tekenreeks accepteert en alleen de commits laat zien met een wijziging aan de code die aantal voorkomsten van die reeks wijzigt. Bijvoorbeeld, als je de laatste commit zou willen vinden die een referentie aan een specifieke functie heeft toegevoegd of verwijderd, zou je dit kunnen aanroepen:

$ git log -S function_name

De laatste echt handige optie om aan git log als filter mee te geven is een pad. Als je een directory of bestandsnaam opgeeft, kun je de log output limiteren tot commits die een verandering introduceren op die bestanden. Dit is altijd de laatste optie en wordt over het algemeen vooraf gegaan door dubbele streepjes (--) om de paden van de opties te scheiden.

In Opties om de uitvoer van git log te beperken laten we deze en een paar andere veel voorkomende opties zien als referentie.

Tabel 3. Opties om de uitvoer van git log te beperken
Optie Omschrijving

-(n)

Laat alleen de laatste n commits zien

--since, --after

Beperk de commits tot degenen waarvan de CommitDate op of na de gegeven datum/tijd ligt.

--until, --before

Bepek de commits tot degenen waarvan de CommitDate op of voor de gegeven datum/tijd ligt.

--author

Laat alleen de commits zien waarvan de auteur bij de gegeven tekst past.

--committer

Laat alleen de commits zien waarvan de committer bij de gegeven tekst past.

--grep

Laat alleen de commits zien met een commit bericht met daarin de gegeven tekst

-S

Laat alleen de commits zien waarbij de gegeven tekst werd toegevoegd of verwijderd

Als voorbeeld, als je de commits zou willen zien waarin test bestanden in de Git broncode historie gecommit zijn door Junio Hamano die niet gemerged waren in october 2008, zou je zoiets als dit kunnen opgeven:

$ git log --pretty="%h - %s" --author='Junio C Hamano' --since="2008-10-01" \
  --before="2008-11-01" --no-merges -- t/
5610e3b - Fix testcase failure when extended attributes are in use
acd3b9e - Enhance hold_lock_file_for_{update,append}() API
f563754 - demonstrate breakage of detached checkout with symbolic link HEAD
d1a43f2 - reset --hard/read-tree --reset -u: remove unmerged new paths
51a94af - Fix "checkout --track -b newbranch" on detached HEAD
b0ad11e - pull: allow "git pull origin $something:$current_branch" into an unborn branch

Van de bijna 40.000 commits in de Git broncode historie, laat dit commando de 6 zien die aan deze criteria voldoen.

Tip
Het tonen van merge commits voorkomen

Afhankelijk van de workflow die in jouw repository wordt gebruikt, is het mogelijk dat een significant percentage van de commits in jouw log history alleen maar merge commits zijn, die over het algemeen weinig informatie toevoegen. Om te voorkomen dat deze merge commits je uitvoer van de log history vervuilen, kan je simpelweg de optie --no-merges toevoegen.

scroll-to-top