Git
Chapters ▾ 2nd Edition

1.7 Pagsisimula - Pagkuha ng Tulong

Pagkuha ng Tulong

Kung kakailanganin mo ng tulong habang gumagamit ng Git, mayroong dalawang magkaparehong pamamaraan para makakuha ka ng komprehensibong manual na pahina (manpage) na tulong para sa kahit anong mga command sa Git:

$ git help <verb>
$ man git-<verb>

Halimbawa, maaari kang kumuha ng manpage na tulong para sa git config na command sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng

$ git help config

Ang mga utos na ito ay maganda dahil maaari mo itong magamit kahit saan, kahit na offline. Kung ang mga manpages at ang aklat na ito ay hindi sapat at nangangailangan ka ng personal na tulong, maaaring mong subukan ang #git o #github na channel sa Freenode IRC server (irc.freenode.net). Ang mga channel na ito ay palaging napupuno ng daan-daang mga tao na may napakaraming nalalaman tungkol sa Git at kadalasan sila ay gustong makatulong.

Bukod pa dito, kung hindi mo kailangan ang buong manpage na tulong, at nangangailangan ka lang ng madaliang refresher sa mga magagamit na mga opsyon para sa isang Git na command, maaari kang maghingi ng mas pinaikling “tulong” na output gamit ang -h o --help na mga opsyon, gaya ng:

$ git add -h
usage: git add [<options>] [--] <pathspec>...

  -n, --dry-run     dry run
  -v, --verbose     be verbose

  -i, --interactive   interactive picking
  -p, --patch      select hunks interactively
  -e, --edit      edit current diff and apply
  -f, --force      allow adding otherwise ignored files
  -u, --update     update tracked files
  -N, --intent-to-add  record only the fact that the path will be added later
  -A, --all       add changes from all tracked and untracked files
  --ignore-removal   ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)
  --refresh       don't add, only refresh the index
  --ignore-errors    just skip files which cannot be added because of errors
  --ignore-missing   check if - even missing - files are ignored in dry run
  --chmod <(+/-)x>   override the executable bit of the listed files
scroll-to-top