Git
Chapters ▾ 2nd Edition

5.4 گیت توزیع‌شده - خلاصه

خلاصه

حال باید در مشارکت کردن در پروژه‌ای که تحت گیت است، همچنین در نگهداری پروژهٔ خودتان یا یکپارچه‌سازی مشارکت‌های دیگر کاربران احساس راحتی کنید. تبریک که اکنون یک توسعه‌دهندهٔ گیت مؤثر هستید. در فصل بعد خواهید آموخت که چگونه از بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین سرویس میزبانی گیت، یعنی گیت‌هاب استفاده کنید.

scroll-to-top